Badevannskvalitet

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. Resultatene blir publisert  på vår egen nettside, samt at de sendes til de lokale avisene.

Friluftsbad

Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann. For bedømmelse av vannets hygieniske kvalitet er eventuell forekomst av tarmbakterier av primær interesse. Som hovedparameter er det valgt termotolerante koliforme bakterier (E.coli), en bakteriegruppe som normalt forekommer i stort antall i tarmkanalen hos mennesker og varmblodige dyr, og som derfor, når de forekommer, indikerer at vannet er fekalt påvirket. Prøvene viser, gjennom flere år, at badevannskvaliteten i våre kommuner generelt er bra. Dersom prøvene skulle gi resultater som tilsier at bading frarådes, vil dette bli informert om i media, på kommunens nettside og ved den enkelte badevannsplassen. Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Fra slutten av mai til og med august blir det foretatt rutinekontroll av badevannet ved de mest besøkte badeplassene i kommunene. Det blir tatt prøver av vannkvaliteten hver 14. dag, 1 gang pr. mnd. eller etter behov. Utkast til “Vannkvalitetsnormer for friluftsbad” gir veiledning for vurdering av friluftsbad:

< 100 God
100 – 1000 Mindre god
> 1000 Ikke akseptabelt

(Måles ved antall E.coli bakterier og intestinale enterokokker pr 100 ml. )

 

 

Badeplasser

Vannkvalitet ved prøvetaking sommeren 2018:

Gjøvik kommune Østre Toten kommune Vestre Toten kommune Gran kommune Søndre Land kommune  Nordre Land kommune 
Rambekkvika Evjua Sillongen Eidsand Kråkvika Våten
Fredvika Panengen Holetjernet Skutlandet Trevatn, velparken Møllerstufossen
Bråstad badeplass Tallodden Engenstranda  Ulsnestangen Trevatn vassendlandet Øiom
Sveastranda Hekshusstranda Eriksrudtjernet Jarenvannet Skrankefoss Brovollshølen
Kremmerodden Hersjøen Einafjorden, sentrum Bjoneroa, brygga ved Joker Holmen Mølle Grøndvolddammen
Skumsrudvollene   Steffensrud Tangen fergeleie Grimebakken Dokka camping
Furuodden   Veltmannåa-dammen * Elvetangen Monsestuelandet  
Biristrand camping Lyngstrand  
Fastland  Meierilandet
Skumsjøen  Sagvika
Glæstadtjernet    Landåsvatnet
Abbortjern   Sæen v/Lomsdalen
Skonnordtjernet    Brakarbrygga
Ligarda brygge

*Det ble tatt ut badevannsprøver den 31.07.18 som viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne badeplassen viser turbiditet på 8,4. Høy turbiditet i vann er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi så dårlig sikt at det i noen tilfeller kan være en sikkerhetsrisiko. Vi fraråder derfor bading i Veltmannåadammen inntil videre.

Ved badeplasser i svart skrift ble det ikke tatt badevannsprøver i 2018.

Folkehelseinstituttet ønsker å følge med på utbredelsen av svømmekløe i Norge. Dersom du opplever svømmekløe i sommer (kløende utslett etter bading i ferskvann) vil de gjerne at du tar kontakt. For mer informasjon, se på Folkehelseinstituttets nettside om svømmekløe.

Sist oppdatert 18.01.19.