Dyrehold i tettbygde strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, forurensning, avfall, støy etc. For noen kan dette bli til stor sjenanse og kan oppleves som en forringelse av bomiljøet. Med dyrehold menes hunder, katter, duer, kaniner, fjærkre, hester, kyr, sauer, geiter o.l. som blir ivaretatt i bopel eller umiddelbar nærhet.

Eierløse eller forvillede katter

  • Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Hanehold

  • Det anbefales ikke hanehold i tettbygd strøk, fordi det ligger i hanens natur å gale, og dette kan forstyrre nattesøvnen for naboer.

Forholdsregler

  • Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte.
  • Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller forurensning for omgivelsene.
  • Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand o.l., skal forvaltes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår.
  • Dyrenes oppholdssted bur/hus e.l. må til enhver tid holdes rene. Skadedyr så som rotter, mus m.m. skal ikke forekomme. Les mer om skadedyr her.
  • Forhold som gjelder dyrehelse og dyrevelferd skal meldes til Mattilsynet.
  • Dyrepensjonat eller daghjem for dyr skal meldes til Mattilsynet etter forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr.

 
Regelverk

Forskrift om miljørettet helsevern stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det er eieren som er ansvarlig for å utføre beskyttelsestiltak og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke at slik virkning oppstår.

Sist oppdatert 23.08.2016