Landsomfattende tilsynskampanje ved solarier

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS deltar uke 37 og 38 i en landsomfattende tilsynskampanje ved solarier som arrangeres av Statens Strålevern. Tilsynskampanjen vil ha hovedfokus på solarienes etterlevelse av krav til system for alderskontroll, informasjon til kunde, advarselsplakat og bestått kunnskapsprøve som er krav i Strålevernforskriften.

Les mer...

Badevannskvalitet 2017

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Se resultatene her. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene i juni.

Les mer...

Årsrapport 2016

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakkskadeloven og strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for se årsrapport for 2016  

Les mer...

Luften er for alle – Innlegg i OA om bråtebrenning

«Bråtebrenning gir folk astmaanfall» var overskriften i et avisoppslag hvor kommuneoverlegen i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch uttaler seg om helseproblematikken knyttet til bråtebrenning.   Ubehag og helseproblemer – Noen synes visst ikke det blir ordentlig vår uten å ha svidd av gammelt gras, men de glemmer at røyken skaper ubehag og helseproblemer […]

Les mer...

Planlegg for framtida – fagdager 7-8 februar 2017

Bra for folk = bra for miljøet Kommunale planleggere må ta hensyn til sosiale forskjeller. Det var en av oppfordringene under planleggingskonferansen på Gjøvik. Over 150 planleggere, arkitekter, rådmenn, politikere og selvstendig næringsdrivende deltok på fagdagene «Planlegg for framtida – gode lokalsamfunn, felles ansvar». Arrangementet gikk av stabelen tirsdag 7. og onsdag 8. februar 2017 […]

Les mer...

Evig eies kun det tatoverte – bruk kun godkjente aktører!

Dette innlegget er forfattet av kommuneoverlege Jens A. Mørch. Tatovering, inkludert permanent make-up er blitt et svært populært fenomen, enten det er som pynt eller protest, impuls eller presang. Slike virksomheter er lovregulert, og skal godkjennes i henhold til «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v» Helsetjenesten får høre , gjerne via rykter […]

Les mer...

Informasjon til eiere av luftskrubbere og kjøletårn

Alle virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere skal melde fra til kommunen. Forskrift om miljørettet helsevern kap. 3a stiller krav til virksomheter med innredninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol (ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass) til omgivelsene. Meldeplikt Ifølge forskriften skal virksomheter med kjøletårn og […]

Les mer...

Radon og useriøse telefonselgere

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i berggrunn og kan sive opp og inn i boligen. Det kan gi økt risiko for lungekreft. Faren øker med graden av eksponering. I tillegg til helsefaren kommer også risikoen for å bli lurt av useriøse aktører. Selv om de fleste firmaene som måler radon er anstendige, finnes […]

Les mer...

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Hva som oppfattes som uønsket ly, varierer fra person til person. Om lag en million nordmenn er plaget av støy i eller utenfor egen bolig. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet. Støy fra biler, busser, tog og fly er blitt redusert, […]

Les mer...

Avløpsslam

Regelverket for bruk av avløpsslam er strengt, både med hensyn til krav til slamkvalitet og bruk. Dette sikrer at landbruket kan nyttig­gjøre seg ressursene i avløpsslam på en trygg og bærekraftig måte.   Regelverk til lagring og bruk av avløpsslam: Lagring og bruk av avløpsslam er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav […]

Les mer...