Kommuneoverlegen fraråder bading i Veltmannåadammen, Vestre Toten

Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens Mørch, fraråder bading i Veltmannåadammen inntil videre. Seniorkonsulent Jon Brevik ved GHMT tok ut badevannsprøver den 31.07.18 som ble analysert hos MjøsLab den 01.08. Analyseresultatene viste turbiditet utenfor akseptabel verdi. Turbiditet sier noe om hvor klart vannet er. Turbiditeten i Veltmannåadammen var under prøvetakingen meget dårlig. Turbiditet >5 anses ikke som akseptabel. Prøver fra denne […]

Les mer...

Helseutfordringene som følge av den langvarige ekstremvarmen

Mens mange nyter solrike dager, så er forholdene ekstreme og gir store utfordringer på mange måter. Som et tiltak for å forsøke forebygge de til dels alvorlige helsebelastninger som følger av varmen og dehydrering (væsketap) legges derfor ut informasjon, og en STERK oppfordring til befolkningen om å ta dette på alvor, for egen del, men […]

Les mer...

Utslett etter bading i ferskvann?

Svømmekløe (cercariedermatitt) er et kløende utslett på huden som kan ligne på insektstikk. Utslettet oppstår etter bading i enkelte ferskvann og dammer, og forårsakes av fugleparasitter.   Utslett og hudreaksjoner Parasittene kan forårsake en allergisk reaksjon, særlig etter gjentatte eksponeringer. Parasittene er ikke farlige for mennesker, men utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan […]

Les mer...

Ledig stilling

GHMT er et interkommunalt selskap for Gjøvikregionen (Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land) og Gran- og utvider nå til Lunner kommune. Enheten har for tiden fem stillingshjemler fordelt på 4,5 årsverk. GHMT utøver lovpålagte oppgaver iht. folkehelseloven med tilhørende forskrifter om miljørettet helsevern, smittevern og folkehelse i nært samarbeid med kommunenes egne […]

Les mer...

Badevannskvalitet 2018

I løpet av sommeren tas det prøver av kvaliteten på badevannet ved de mest brukte badeplassene i Gjøvikregionen og Gran. Vi er nå i gang med prøvetakingen og kan melde om tilfredsstillende resultater fra prøvetakingene så langt i juni. Se resultatene her.  

Les mer...

Samlerapport for tematilsyn 2016-2017: Akustikk i barnehager

Høsten 2016 startet Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tematilsyn i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Oppland. Formålet med tematilsynet var å undersøke etterlevelsen barnehagene i Gjøvikregionen og Gran har til § 21 om lydforhold i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. :  «Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha tilfredsstillende lydforhold». Barn og hørselshemmede […]

Les mer...

Sluttrapport for tilsyn med asylmottak

Klikk her for vår sluttrapport fra tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen og Gran (2015-2018). I november 2015 igangsatte Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS et tilsynsprosjekt av asylmottak i regionen. Bakgrunnen for prosjektet var at det ble opprettet flere asylmottak i området GHMT dekker, og at det var behov for å utforme en systematisert oversikt over aktuelle […]

Les mer...

Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

På grunn av rekordvarm mai på Østlandet, er skogbrannfaren i Gjøvikregionen og Gran svært høy. Oppland er blant fylkene som er hardest rammet av brannfaren. Det er nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller åpen brenning i alle våre seks medlemskommuner; Gjøvik, Gran, Søndre og Nordre Land og Østre og Vestre Toten. Forbudet gjelder alle […]

Les mer...

Årsrapport 2017

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter folkehelseloven, smittevernloven, tobakksskadeloven, strålevernloven og tilhørende forskrifter. Trykk her for å se årsrapport for 2017

Les mer...

Dårlig inneklima i din bolig?

De siste månedene har vi erfart en økning i antall henvendelser relatert til dårlig inneklima i private boliger. Innbyggerne melder om problemer med det de opplever som «tung/tett» luft, høy luftfuktighet og enkelte ganger også synlig muggvekst både på bad og i oppholdsrom. Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre […]

Les mer...