Om oss

Velkommen til Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS er en interkommunal offentlig tjeneste som eies av kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land og Gran.

Vår virksomhet utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter (se regelverk), i nært samarbeid med kommunelegene i hver enkelt kommune.

 

Våre hovedoppgaver er forebyggende helsearbeid med fokus på:

 • Godkjenning og tilsyn ved barnehager og skoler.
 • Kartlegging og rådgivning i forhold til radon og annen stråling.
 • Tilsyn med bassengbad og badeanlegg.
 • Overvåkning av vannkvalitet ved badeplasser.
 • Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging.
 • Kartlegging og rådgivning i forhold til støy-/ luftforurensing.
 • Rådgivning/ klagebehandling ved grunn- og vannforurensing.
 • Tilsyn og klagebehandling i forhold til røykebestemmeslene.
 • Hygieniske forhold ved avfallsbehandling.
 • Skadedyrkontroll.
 • Rådgivning for å ivareta helsemessige hensyn ved arealplanlegging.
 • Tilsyn med campingplasser, leirsteder, asylmottak etc.
 • Tilsyn med solarier, tatoveringsvirksomheter, frisørsalonger og andre salongvirksomheter m.m.
 • Overvåking, kartlegging av potensielle smitteklider som for eksempel kjøletårn
 • Smittevernplaner/beredskapsplaner.

(Se også under fanen Fagområder.)

Det skal meldes fra til Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS før oppstart og ved vesentlige utvidelser/endringer ved:

 • Skoler, barnehager, andre lokaler for undervisning og forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Solarier, frisørsalonger, hud- og fotpleiesalonger og andre salongvirksomheter.
 • Svømmebasseng og badeanlegg.
 • Asylmottak og hospitser.
 • Campingplasser o.l. hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger.

(Se også under fanen Skjema /Tilbakemeldingsskjema, meldeskjema og søknadsskjema).

GHMT mottar også klager fra publikum på andre forhold som kan påvirke helsa. Med myndighet i henhold til Folkehelseloven kapittel 3 kan vi i samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune behandle klagesaker. Kommuneoverlegen er delegert myndighet og kan fatte vedtak om at forhold skal rettes (§ 14). Oppstår det forhold som medfører overhengende helsefare, kan kommuneoverlegen stanse hele eller deler av virksomheten eller aktiviteten inntil forholdene er rettet eller faren er over ( § 16).

(Se nærmere om dette under fanen Regelverk.)

   

Sist oppdatert 04.12.2015