Regelverk

Den viktigste loven som styrer vår virksomhet er Folkehelseloven og en rekke forskrifter knyttet til denne.

Lenke til Folkehelseloven: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Utdrag fra loven

§ 1.Formål

Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

Kapitteloversikt:


LOVER:

FORSKRIFTER:

VEILEDERE:

Sist oppdatert 15.06.2018