Skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for elevene i skolen. Med elevens miljø menes det fysiske og psykososiale miljøet, både i innendørs arealer og på uteområder.

Forskriften gjelder for alle offentlige og private grunn- og videregående skoler og for offentlige og private skolefritidsordninger når de drives som en integrert del av skolevirksomheten.

I følge forskriften skal det søkes om godkjenning når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av skolen.

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS / miljørettet helsevern sine oppgaver ift. skoler:

  • Godkjenne og føre tilsyn etter forskriften
  • Behandle klager bl.a. knyttet til det fysiske miljøet
  • Gi råd og veiledning til rektorer, styrere, foreldre og andre

Søknadsskjemaer for godkjenning av skoler:
Søknad om samtykke – TRINN 1
Søknad om godkjenning – TRINN 2

Aktuelle linker:

LOVVERK:

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Veileder til forskriften: Miljø og helse i skolen, Helsedirektoratet 2014

SMITTEVERN:

Forebygging av legionellasmitte – en veiledning. Vannrapport 123 Folkehelseinstituttet 2015

SKADEDYR:

Veileder skadedyr i skole og barnehage, Folkehelseinstituttet 2010

INNEKLIMA:

Forebygge og utbedre fuktskader i boligen, Helsedirektoratet 2010

Planter i barnemiljøer, Helsedirektoratet 2010

UTEAREAL:

Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og virkemidler. Sosial- og helsedirektoratet 2003.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

 

Sist endret 17.01.2018