Søknad- og meldeskjema

Her finner du en oversikt over pliktige meldinger og krav til godkjenning, der vi krever bruk av skjema. Vi vil gjerne at du tar kontakt med oss pr. brev, e-post eller telefon, for å få oversendt det skjema som er aktuelt for deg.

Meldeskjema – Generell meldeplikt etter forskrift om Miljørettet helsevern

Forskrift om miljørettet helsevern.

§ 14. Meldepliktige virksomheter
Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak.
 • Hospitser.
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker.
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger.

 

Meldeskjema – Badeanlegg

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

§ 6. Meldingsplikt og dokumentasjon

 • Før badeanlegg tas i bruk, og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.
 • Meldingen skal forelegges medisinsk-faglig rådgiver til uttalelse.

 

Meldeskjema – Legionella

Midlertidig forskrift om tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol.

§ 5. Meldeplikt ved oppstart

 • Ved første gangs oppstart av innretning som nevnt i § 1 skal den virksomhetsansvarlige sende melding om dette til kommunen. Meldeplikt gjelder også for virksomheter som nevnt i § 1 tredje ledd i forskriften her.
 • Tilsvarende meldeplikt gjelder ved ny oppstart av eksisterende innretninger som ikke har vært meldt etter forskriften her eller etter midlertidig forskrift 27. mai 2005 nr. 474 om tiltak for å hindre overføring av smittestoffer fra kjøleanlegg med kjøletårn eller lignende innretning.
 • Denne bestemmelsen gjelder ikke for dusjanlegg og befuktningsanlegg i veksthusgartnerier, se http://www.shdir.no/miljorettethelsevern.
 • Endret ved forskrift 17 nov 2005 nr. 1289.

 

§ 6. Meldeplikt under drift

 • Den virksomhetsansvarlige for drift av innretning som nevnt i § 1, og den som utfører oppgaver i forbindelse med innretningen, skal av eget tiltak melde til kommunen om forhold som innebærer risiko for overføring av Legionella.Denne plikt kommer i tillegg til plikten til å sende melding etter § 4 og § 5.

 

Meldeskjema – Salongvirksomheter

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

§ 5. Krav til lokaler og melding/godkjenning av disse 

 • Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
 • Lokalene skal ikke benyttes til annen virksomhet eller aktivitet som kan innebære en hygienisk risiko, og kan heller ikke lånes eller leies ut til slik virksomhet. Innredningen og utstyret skal tilpasses omfanget og arten av virksomheten, samt hvor mange personer som oppholder seg i lokalene.
 • Lokaler som skal benyttes til frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille kravene i første og annet ledd og meldes til kommunestyret før de tas i bruk. Lokaler som skal benyttes til tatoverings- og hulltakingsvirksomhet, skal tilfredsstille kravene i første og andre ledd og være godkjent av kommunestyret før de tas i bruk. Det samme gjelder når igangværende virksomhet skifter eier og ved større ominnredninger.
 • Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet kan bare utøves i godkjent lokale.

 

– Her finner du meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet.

– Her finner du meldeskjema for solarievirksomhet.

– Her finner du skjema for søknad om godkjenning av lokaler.

 

Søknadsskjema – Barnehager og skoler

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§ 6. Krav om godkjenning

 • Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2, skal være godkjent av kommunestyret.
 • Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold av annet regelverk.
 • Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.
 • Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.
 • Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.

 

Sist oppdatert 18.03.2015