Egenmelding for treningssentre

Skjemaet kan sendes inn her.

Egenrapporteringsskjema for treningssentre

Høsten 2018 gjennomfører Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS tematilsyn ved treningssentrene i Gjøvikregionen og Gran, i samråd med kommuneoverlegene i regionen. Vi har valgt å bruke egenrapporteringsskjemaer som virksomhetene selv fyller ut, for at vi skal få en oversikt over hvordan treningssentrene i vår region ivaretar krav i forskrift om miljørettet helsevern. Basert på disse innsendte svarene kan vi foreta stikkprøver og/eller oppfølgingstilsyn. Målet med egenrapporteringsskjemaene er at virksomheten skal få en oversikt over de aktuelle myndighetskravene, og at dette kan bidra til læring.

Trinn 1 av 11

9%
  • Informasjon til respondenten

    Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS er et interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran. Vi utfører lovpålagte oppgaver som rådgivning og saksbehandling etter blant annet folkehelseloven og smittevernloven med tilhørende forskrifter. Paragrafer i egenrapporteringsskjemaet er hentet fra forskrift om miljørettet helsevern med hjemmel i folkehelseloven såfremt ikke annet er opplyst. Formål med forskrift i miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen.

  • Du finner forskrift om miljørettet helsevern her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486
  • Del 1 - Grunnleggende informasjon