Solarier

Når en soler seg, ute eller i solarium, er det ultrafiolette (UV-) stråler som gir bruningseffekt. Ultrafiolett stråling har dessuten flere andre bruksområder, deriblant desinfisering av drikkevann.

Hva er UV-stråling?

Ultrafiolett stråling er elektromagnetiske bølger med kortere bølgelengde enn synlig lys. UV-strålene er mer energirike enn synlig lys. UV-spekteret deles inn i UVA, UVB og UVC, etter bølgelengde. UVC finner en lite av på landjorda, da disse bølgene absorberes fullstendig av ozon i atmosfæren. Solariene skal ha en sammensetning av UVA og UVB som er ganske likt det bidraget vi får fra solen.

Effekter av UV-stråling

Den eneste dokumenterte positive effekten av UV, er dannelse av D3-vitamin. Solforbrenning er den vanligste akutte effekten av UV-bestråling. Av langtidseffekter, er hudkreft den alvorligste.

Siden 1950-årene har det vært en sterk økning i antall hudkreft-tilfeller i Norge, spesielt føflekkreft. En antar at dødeligheten av denne kreftformen er ca 20%.

UV-stråling medfører dessuten at huden blir tykkere og mindre elastisk over tid, slik at den eldes raskere. Dette er mindre alvorlig, men er også en uønsket effekt.

Ultrafiolette stråler virker ikke bare inn på huden. Også øynene påvirkes av stråling. Snøblindhet kan oppstå dersom øynene ikke beskyttes tilstrekkelig i sterk sol, eller solarium. Linsen på øyet kan skades og gulne, eller bli mindre gjennomsiktig, som en langtidseffekt.

Vår rolle

Føre tilsyn med stråling og hygiene i solariene.

Forskrift om strålevern og bruk av stråling gjeldende fra 1. januar 2004 innebærer at kommunene har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier. Vi fører også tilsyn og gir rådgivning i forhold til hygieniske forhold etter forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Alle som skal starte opp eller ta over et solstudio må melde fra til oss.

Hygienekravene skal sikre brukerne tilfredsstillende hygieniske forhold og hindre overføring av smittsomme sykdommer. Vi krever at selvbetjente solstudioer har tilstrekkelig utstyr for renhold av sengene (sprayflaske med desinfeksjonsmiddel og tørkepapir) mellom hver bruker, og at solariene tilbyr brukerne mulighet for toalett og håndvask.

Alle solsenterene må ha en internkontroll som dokumenterer at aktuelle bestemmelser overholdes.

For spesielt interesserte

Strålevernforskriften innebærer følgende:

  • Alle solstudioeiere og forhandlerer og leverandører skal melde sin virksomhet til Statens strålevern. Skjerma er tilgjengelig på internett.

  • Kun solarier klassifisert som UV-type 3 er tillatt i Norge. Modeller som er godkjent i henhold til tidligere forskrift, men ikke klassifisert som UV-type 3, kan ikke lenger selges eller leies ut. De har vært tillatt brukt i samme virksomhet frem til 1. januar 2006.

  • Solariets tidsur skal kunne innstilles i henhold til anbefalt doseringsplan/solingstidstabell.

  • Det er ikke lenger et krav om å ha godkjenningsnummer montert på solariene, men virksomhetene må kunne dokumentere hvilke modeller de har.

  • Alle solarier skal være merket med korrekt UV-type i tillegg til klistremerke med advarselstekst som tidligere.

  • Det stilles ekstra krav om oppslag i solstudio med følgende tekst: ”Statens strålevern fraråder bruk av solarium for personer under 18 år.” Det vil bli laget en ny plakat med advarselstekst og verneregler som inkluderer dette. Virksomhetene kan selv lage et oppslag med denne teksten.

Lenke til Statens stålevern: www.nrpa.no temameny: solarier