Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Hva som oppfattes som uønsket lyd, varierer fra person til person. Om lag en million nordmenn er plaget av støy i eller utenfor egen bolig.

De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygge- og anleggsvirksomhet. Støy fra biler, busser, tog og fly er blitt redusert, men det har godt og vel blitt oppveid av en trafikkøkning.

Støysaker er ofte sammensatte og kan være vanskelige å løse, blant annet fordi støy er hjemlet i ulike regelverk som forvaltes av ulike etater, både statlige og kommunale.

Hvem man skal henvende seg til varierer med typen støy det er snakk om. Er det f.eks. naboen din som bråker, bør du først ta kontakt med vedkommende, eventuelt også borettslaget/sameiet hvis det er aktuelt. Hvis det er næringsdrivende som bråker, kan du også først forsøke å ta kontakt med dem. Det er nemlig overraskende mange som lytter til vanlig fornuft. Vi anbefaler også at du får med flest mulig støyplagede ved enhver klage, henvendelse eller forespørsel.

Støy og helse

Vårt moderne liv byr på lyder fra en rekke støykilder som over tid kan påvirke helsa. Støy kan virke negativt på helsen, skaper mistrivsel, fører til atferdsendringer, forstyrrer tale og bidra til stressrelaterte sykdommer. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Det er store individuelle forskjeller i følsomhet ovenfor støy, og folk reagerer derfor svært ulikt på støy. Når vi søker til natur og friluftsliv, er det blant annet for å oppleve stillhet og støyfrie miljøer.

Vår rolle

 • Avgi uttalelser til areal- og reguleringsplaner der det kan bli konflikt mellom støyende virksomheter og boliger

 • Behandle klagesaker der personer er utsatt for støyplage

Folkehelseloven gir oss myndighet til å pålegge rettinger i de tilfeller der støyen er vesentlig og tiltaket ikke er uforholdsmessig kostbart i forhold til ulempen. Støy reguleres også av andre myndigheter enn helsetjenesten, og i noen tilfeller er det utarbeidet spesifikke retningslinjer som setter klare grenser. Et eksempel på det er vegtrafikkstøy.

Støymåling

Støy kan måles, og resultatene vurderes opp mot ulike krav til støynivå. Støy viser seg ofte å være vanskelige saker, bl.a. fordi det er ulike regelverk å forholde seg til, men uten at helselovgivningen setter klare grenser for tillatt støybelastning.

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS har måleutstyr og støykompetanse, og har mulighet til å foreta enkle, orienterende støymålinger.

Hvordan klage på støy?

En skal først kontakte kildeeieren når en er plaget av støy. Dersom dette ikke fører frem kan en klage på alle typer støy til Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS.

 • En klage skal sendes skriftlig (brev, e-post, telefaks) og bør inneholde en beskrivelse av:
  – støykilde
  – tidspunkt for støyen og varighet
  – hva støyen går ut over (privatperson, sykehus, skole etc.)
  – hvordan plages klageren

 • Etter mottatt klage vil Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS vurdere om det er nødvendig å utføre en befaring, og evt. avtale tid for dette. Dersom vi ut fra befaringen finner det nødvendig, vil det bli foretatt en orienterende støymåling for klageren.

 • Etter støymålingen blir måleresultatene analysert, og det blir vurdert om klagen er berettiget eller ikke. Blir klagen vurdert som berettiget vil vi arbeide for å få redusert støynivået til et helsemessig forsvarlig nivå.

Ved vurdering av om det skal kreves retting må den helsemessige gevinsten av en eventuell retting vurderes opp mot andre konsekvenser et slikt krav vil medføre, se § 6 i forskrift om miljørettet helsevern.

 

Regelverk

Her får du en oversikt over aktuelt regelverk relatert til støy. Her finner du svar på hvilke støygrenser som gjelder og hvem som har ansvaret for å følge opp at disse blir overholdt:

Forskrift om miljørettet helsevern

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Veiviser til støyregelverket

 • Type saker: Her finner du informasjon om hvilke regelverk som gjelder i ulike typer saker om støyforurensning.
 • Støykilder: Denne siden gir en oversikt over ulike støykilder og hvilke regelverk som regulerer støyforurensning fra de forskjellige kildene.
 • Myndigheter: Her finner du informasjon om hvilke myndigheter som har ansvar på støyfeltet.
 • Regelverk: Det er en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer støy fra ulike kilder. Her finner du en samlet oversikt over de viktigste.
 • Faktaside: Støy og helse – Arbeidstilsynet

Rapport 2009:2: Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase

Rapport 2013:3 Nattstøy og søvnforstyrrelser

Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Musikkanlegg og helse -Veileder til arrangører og kommuner (2011)

Norsk forening mot støy: www.stoyforeningen.no.

 

Sist oppdatert: 17.10.2016